123456
123456
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
123456
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
123456
123456
123456
123456
2018-06-27

„TOP100 Innowatorzy Gospodarki”

Celem Programu jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Program jest częścią projektu pt. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach realizowanego w działaniu 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2017-2020.

Przedmiotem programu jest wzmocnienie kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, poprzez ich udział w stażach zagranicznych w jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże te powinny umożliwiać stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, w instytucjach przyjmujących, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:

  • podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy.
  • zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy .
Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określa przedsiębiorca delegujący stażystę.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) (posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi):
 
  • będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
  • współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.
Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł.
W Programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis i będzie ona udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 352/1 z 24.12.2013) oraz
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć (Dz. U. poz. 436) .

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Więcej informacji TUTAJ
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl
Krajowy System Usług

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij