1234567
1234567
1234567
1234567
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
1234567
1234567
1234567
1234567
2021-07-14

Ogłoszenie terminu składania Biznesplanów

Uprzejmie informujemy, iż Biznesplany do projektu „Młodzi- aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” należy składać w terminie od dnia 02.08.2021 r. do dnia  06.08.2021 r.

Biznesplany należy składać:  

 • osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra - nabór będzie trwał do godz. 16:00 (biuro czynne w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 16:00).
 • drogą elektroniczną, na adres power@region.zgora.pl - nabór będzie trwał do godz. 24:00,
 • drogą pocztową - liczy się data stempla nadania.


Sposób złożenia dokumentów reguluje § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.  

Biznesplany należy złożyć  wraz z załącznikami, tj.:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji (kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”),
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego), 
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń:
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Dokumenty są dostępne w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA - środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.


Informacji udzielają:

Urszula Morawska  - tel. 68 329 78 55, 607 550 436, e-mail: power@region.zgora.pl
Magdalena Nalepa – tel. 68 329 78 14, 607 550 436, e-mail:
power@region.zgora.pl
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij