12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Przedłużone wsparcie projektowe 6.3.1 - II edycja

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 01 – 12 lipca 2019 r. trwa nabór wniosków o udzielenie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”.

 

Zasady przeprowadzania naboru:

1. Nabór wniosków przeprowadza Beneficjent – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Nabór trwa w dniach 01 – 12 lipca 2019 r. do godz. 15:30. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Projektu (w Gorzowie Wlkp. lub w Zielonej Górze)  lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu). Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Wnioski należy złożyć  wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach, każdy egzemplarz powinien zostać spięty i umieszczony w odrębnym skoroszycie/ obwolucie.  Wniosek i załączniki powinny zostać podpisane (o ile jest to wymagane)  a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Wniosek należy wypełnić na obowiązującym wzorze.

4. Wykaz załączników:

a) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych (nie starsze niż 1 miesiąc);
b) Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań (nie starsze niż 1 miesiąc);
c) Podsumowanie książki przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów za dotychczasowy okres prowadzenia
działalności gospodarczej (w ujęciu miesięcznym);
d) W przypadku, gdy Wnioskodawca zatrudnia pracownika/ów – kopia umowy o pracę (potwierdzona za zgodność z
oryginałem), kopia zgłoszenia pracownika (ZUS ZUA), potwierdzona za zgodność z oryginałem;
e) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

5. Ocena wniosków zostanie przeprowadzona przez Komisję Oceny Wniosków, każdy wniosek zostanie skierowany do dwóch ekspertów Ostateczną punktację będzie stanowił średni wynik dwóch ocen. Eksperci mogą przyznać maksymalnie 10 pkt., gdzie 1) max. 6 pkt. – za kryterium „zasadność uzyskania wsparcia” (w oparciu o przedstawioną argumentację Wnioskodawcy oraz analizę sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o dotychczasowe i prognozowane koszty i wyniki sprzedaży), 2) max. 4 pkt. – za kryterium „wzrost zatrudnienia”.

6. Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe zostanie udzielone dla 16 najwyżej ocenionych wniosków.

7. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od wyniku oceny. Odwołanie należy złożyć w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania informacji do Wnioskodawcy. Jednocześnie Beneficjent informuje, iż w projekcie nie została uwzględniona pula środków na odwołania.

8. Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Biur Projektu:

a) Zielona Góra (ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra): Urszula Morawska, tel. 68 329 78 55, e-mail: u.morawska@region.zgora.pl
b) Gorzów Wlkp. (ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.): Renata Szwajkowska, tel. 95 739 03 16,  e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl

 Zakończenie oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II” (6.3.1 RPO-L2020)

W wyniku zakończenia oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego poniżej prezentujemy listę rankingową złożonych wniosków. Szczegółowe informacje o wyniku oceny zostaną przekazane uczestnikom drogą telefoniczną i mailową.

 

Lp.

NR WNIOSKU

OCENA 1

OCENA 2

WYNIK KOŃCOWY

1

6/PWP/6.3.1/2019/FZG

10

10

10

2

14/PWP/6.3.1/2019/FZG

10

10

10

3

7/FG/PWP/2019

9

10

9,5

4

1/PWP/6.3.1/2019/FZG

9

9

9

5

11/PWP/6.3.1/2019/FZG

8

9

8,5

6

8/PWP/6.3.1/2019/FZG

8

7

7,5

7

5/FG/PWP/2019

8

7

7,5

8

5/PWP/6.3.1/2019/FZG

7

7

7

9

7/PWP/6.3.1/2019/FZG

7

7

7

10

4/FG/PWP/2019

7

7

7

11

6/FG/PWP/2019

7

7

7

12

3/PWP/6.3.1/2019/FZG

6

7

6,5

13

13/PWP/6.3.1/2019/FZG

6

7

6,5

14

15/PWP/6.3.1/2019/FZG

6

7

6,5

15

10/PWP/6.3.1/2019/FZG

5

6

5,5

16

2/FG/PWP/2019

6

5

5,5

17

9/PWP/6.3.1/2019/FZG

5

5

5

18

2/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

5

4,5

19

4/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

5

4,5

20

12/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

5

4,5

21

17/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

5

4,5

22

3/FG/PWP/2019

4

5

4,5

23

16/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

4

4

24

1/FG/PWP/2019

4

4

4

 

 Projekt „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II” – lista wniosków zarekomendowanych do dofinansowania

W wyniku zakończenia prac Komisji Oceny Wniosków (w tym procedury rozpatrzenia odwołań), rozpatrującej wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II” (6.3.1 RPO-L2020), uprzejmie informujemy, iż do dofinansowania zostało skierowanych 16 najwyżej ocenionych wniosków a ostateczna lista wniosków prezentuje się następująco:

 

Lp.

NR WNIOSKU                                 

OCENA 1

OCENA 2

WYNIK KOŃCOWY

1

6/PWP/6.3.1/2019/FZG

10

10

10

2

14/PWP/6.3.1/2019/FZG

10

10

10

3

7/FG/PWP/2019

9

10

9,5

4

1/PWP/6.3.1/2019/FZG

9

9

9

5

11/PWP/6.3.1/2019/FZG

8

9

8,5

6

8/PWP/6.3.1/2019/FZG

8

7

7,5

7

5/FG/PWP/2019

8

7

7,5

8

5/PWP/6.3.1/2019/FZG

7

7

7

9

7/PWP/6.3.1/2019/FZG

7

7

7

10

4/FG/PWP/2019

7

7

7

11

6/FG/PWP/2019

7

7

7

12

3/PWP/6.3.1/2019/FZG

6

7

6,5

13

13/PWP/6.3.1/2019/FZG

6

7

6,5

14

15/PWP/6.3.1/2019/FZG

6

7

6,5

15

10/PWP/6.3.1/2019/FZG

5

6

5,5

16

2/FG/PWP/2019

6

5

5,5

17

9/PWP/6.3.1/2019/FZG

5

5

5

18

17/PWP/6.3.1/2019/FZG

5

5

5

19

2/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

5

4,5

20

4/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

5

4,5

21

12/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

5

4,5

22

3/FG/PWP/2019

4

5

4,5

23

16/PWP/6.3.1/2019/FZG

4

4

4

24

1/FG/PWP/2019

4

4

4

 Wnioski oznaczone kolorem zielonym zostały zarekomendowane od dofinansowania. Dla wskazanych Wnioskodawców zostaną w najbliższym czasie przygotowane umowy. Powyższa lista ma charakter ostateczny, Uczestnikom nie przysługują już środki odwoławcze.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij