12345
12345
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
12345
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345
12345
12345
2011-04-07

Zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.10.240.1603)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 stycznia 2011 roku weszła w życie  ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.10.240.1603), która wprowadziła m.in. uszczegółowienie zasady konkurencyjności stosowanej przy wyborze wykonawcy przez Beneficjenta lub przez podmiot ubiegający się o udzielenie przez Agencję wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług. W załączeniu przesyłamy Państwu dwa wzory oświadczeń opracowane w związku z ww. zmianą.


Informujemy również, iż niniejsze oświadczenia powinny być składane przez Państwa przy każdym wniosku o płatność w odniesieniu do wydatków nim objętych. Obowiązek ich złożenia jest uzasadniony uprawnieniem PARP do żądania wszelkich dokumentów i wyjaśnień związanych z realizowanym projektem (wynikającym z postanowień umów o dofinansowanie). Złożone oświadczenia pozwolą uniknąć finansowania wydatków poniesionych przez Beneficjenta w sposób niezgodny z aktualnym brzmieniem ustawy o utworzeniu PARP.


Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie uległa zmianie treść przepisu art. 6c ust. 1 ustawy
o utworzeniu PARP. Niezmiennie podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów i usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Zasady te znajdują swoje rozwinięcie w wytycznych, regulaminach i umowach o dofinansowanie. Zgodnie z umową przy dokonywaniu zakupu beneficjent ma obowiązek przestrzegać dwóch zasad:


1) dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w ramach umowy, czyli także przy podejmowaniu decyzji związanych z zakupem finansowanym
ze środków wsparcia;
2) dodatkowo przy zakupie pow. 14 tys. euro w warunkach określonych w umowie, wybór wykonawcy, spośród trzech ofert złożonych przez wykonawców lub dostawców.
Z dniem 5 stycznia 2011 roku dodano do już obowiązującego art. 6c dodatkowy przepis uszczegóławiający zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, poprzez sformułowany wprost wymóg, który ma być uwzględniany przy dokonywaniu zakupu towarów i usług - wybrany wykonawca nie może być powiązany ani osobowo ani kapitałowo z zamawiającym.
Zgodnie z przepisami ustawy powiązania kapitałowe lub osobowe to wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/beneficjentem, a wykonawcą

polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij