1234567
1234567
1234567
1234567
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
1234567
1234567
1234567
1234567
2013-03-13

20-lecie działalności Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze.

 

 

  Sejmik Województwa Lubuskiego uhonorował Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 Szanowni Państwo! 


Miło nam poinformować, iż w 2013 roku, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, obchodziła 20-lecie swojego istnienia. 
Poniżej przedstawiamy Państwu kilka istotnych faktów z historii oraz bieżącej działalności Agencji.

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze została utworzona w 1993 r. w formie spółki akcyjnej. W chwili powstania, ARR S.A. była pierwszą w regionie instytucją o statusie spółki prawa handlowego, której cele statutowe wiązały się z procesem restrukturyzacji gospodarki województwa. Jednocześnie byliśmy inicjatorami i współtwórcami ważnych dla regionu podmiotów prawnych, tj. Zielonogórskiej Giełdy Rolno – Towarowej S.A., Zachodniego Konsorcjum Inwestycyjnego POLINWEST S.A., CITR Sp. z o. o., Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Zachodniego Centrum Medycznego oraz spółki z partnerem z włoskiego Regionu Abruzzo pod nazwą PALLAR Sp. z o. o.

 Od 2004 roku, z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu swojej działalności i wzrost liczby pracowników, ARR S.A. powiększyła swoją bazę lokalową o dodatkowe pomieszczenia, wynajmowane początkowo przy ul. Chopina 11/13 (w sąsiedztwie swojej siedziby przy ul. Chopina 14), a obecnie przy ul. Sulechowskiej 1. Aktualnie strategicznym akcjonariuszem ARR S.A. jest Samorząd Województwa Lubuskiego, posiadający 91,57% akcji, reprezentowany przez Marszałka Województwa. Do grona akcjonariuszy Spółki należą również różnego rodzaju instytucje, przedsiębiorstwa, banki oraz osoby prywatne

Podstawowym celem ARR S.A. jest podejmowanie działalności społecznie użytecznej, w tym działań doradczych, szkoleniowych informacyjnych i finansowych – mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju MSP. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kontynuuje realizację zadań, zgodnych z obszarami statutowej działalności, koncentrujących się na:


• podejmowaniu i realizacji działań na rzecz promocji i rozwoju województwa lubuskiego,
• doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów publicznych w zakresie możliwości
wykorzystania na ich potrzeby środków pomocowych z funduszy strukturalnych UE, 
• świadczeniu usług informacyjnych i doradczych na rzecz przedsiębiorców,
• udziale w ogłaszanych przetargach i konkursach, w tym realizacji długofalowych projektów z Funduszy UE (PARP, UM,
inne jednostki),
• organizacji szkoleń, konferencji i spotkań nt. wspierania przedsiębiorczości.

ARR S.A. jest aktywnym uczestnikiem sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Posiada akredytację, potwierdzoną stosownym certyfikatem na prowadzenie usług doradczych, finansowych, informacyjnych oraz zarządzanie programami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Odpowiednią jakość usług zapewnia spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2009, rozszerzonej o standardy KSU.

Od czerwca 2003 roku ARR S.A. pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla programów wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. Rolą RIF jest m.in. udzielanie informacji o dostępnych programach wsparcia z funduszy UE i warunkach uczestnictwa, promocja programów pomocowych (organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji prasowych, itd.), ocena wniosków aplikacyjnych na poziomie formalnym i merytorycznym, kontraktowanie, monitorowanie i rozliczanie umów z Beneficjentami. ARR S.A. uczestniczyła i uczestniczy w dystrybucji środków UE m.in. w ramach funduszu Phare, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”, 4.2 „Wsparcie inwestycji B+ R w przedsiębiorstwach”, 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, 6.1 „Paszport do eksportu”, 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”, Pilotaż POIG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”).

W roku 2004, w strukturach Agencji powstał Lubuski Fundusz Pożyczkowy (LFP). Utworzenie Funduszu Pożyczkowego stanowiło dopełnienie procesu tworzenia instytucjonalnego systemu wsparcia lubuskich przedsiębiorców. Fundusz udziela pożyczek mikro, małym i średnim podmiotom gospodarczym. Pożyczki przeznaczone są na cele obrotowe oraz inwestycyjne. 

Do stycznia 2012 roku działało przy Agencji Centrum Obsługi Inwestora (COI) , które powstało w sierpniu 2004 r., z inicjatywy i na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Marszałkiem Województwa Lubuskiego oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zadania COI skupiały się głównie na zwiększeniu napływu inwestycji zagranicznych do województwa lubuskiego i szeroko pojętej promocji gospodarczej regionu. W chwili obecnej zadania COI kontynuowane są przez Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. współpracuje również z przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, świadcząc na ich rzecz usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne, wspomagając je m.in. w procesie pozyskiwania finansowania ich działalności, planowania działalności, opracowywania strategii oraz realizując projekty (w tym międzynarodowe) mające na celu wspieranie rozwoju gospodarki regionu oraz poszczególnych jej sektorów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada wieloletnie doświadczenie związane z realizacją zadań na rzecz rozwoju regionu i wspierania przedsiębiorczości.
Dzięki dobrej znajomości rynku, kontaktom z przedsiębiorcami i instytucjami, wszystkie działania podejmowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. służą promocji i wspieraniu rozwoju gospodarki regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
                                                                                                                                          Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

                                                                                                                                          Hanna Nowicka
                                                                                                                                          Prezes Zarządu 
                                                                                                                                          Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

  

Konferencja „Doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w województwie lubuskim”

 

 
 


PRASA O NAS

 

 

 

 

 

  

23 października 2013 r. w Zielonogórskiej „Palmiarni” odbyła się konferencja:
”Doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w województwie lubuskim”, połączona z obchodami Jubileuszu 20-lecia działalności Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze - Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa lubuskiego.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Elżbiety Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Patronat medialny nad konferencją objęła Telewizja Polska S.A. Oddział Gorzów Wielkopolski oraz „Radio Zachód” S.A. 

Konferencję otworzył Pan Bogdan Nowak - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.
Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Instytucji Otoczenia Biznesu. Liczne grono uczestników stanowili prezesi i dyrektorzy lubuskich przedsiębiorstw, nasi Beneficjenci i pożyczkobiorcy.

Podczas konferencji została przedstawiona działalność Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z perspektywy 20 lat, w tym wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej (m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego). Zaprezentowano również dobre praktyki oraz perspektywy dla przedsiębiorców w kolejnym okresie programowania (lata 2014-2020).

Uczestnicy panelu – przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów finansowanych z UE, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych, a także przedsiębiorcy - Beneficjenci programów, wymienili się doświadczeniami oraz przedstawili propozycje skutecznego wykorzystania funduszy w nowej perspektywie finansowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaszczyciły nas swoją obecnością. 

Dziękujemy również za wspaniałe gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu 20 – lecia działalności Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.                                                                                                                                                       Hanna Nowicka 
                                                                                                                                                      Prezes Zarządu ARR S.A.
                                                                                                                                                      i współpracownicy
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij