1234567
1234567
1234567
1234567
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
1234567
1234567
1234567
1234567

Lubuskie Bony Rozwojowe Edycja II

Projekt: "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II".
Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, żagańskim, żarskim, zielonogórskim oraz mieście Zielona Góra.

Nabór wniosków i obsługa rozliczeń w ramach projektu odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Nabór formularzy został otwarty w dniu 02.03.2020 r.


DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim. Z usług rozwojowych nie mogą korzystać pracownicy (osoby fizyczne) niezależnie od aktualnego miejsca zatrudnienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły udział w usługach rozwojowych dofinansowanych w ramach projektów z Działania 6.5 RPO Lubuskie 2020 w latach 2017-2019.
Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50 lat i więcej oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z maturą włącznie).


NA CO?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).
Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów rozwojowych.
Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych:
Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
● dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla małego przedsiębiorstwa - 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
● przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
● przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Świebodzin) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Nowa Sól, Żagań, Żary),
● przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
● usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:
● mikroprzedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
● małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
● średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN,
Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika: 10 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania wszystkich usług rozwojowych dla jednego pracownika nie przekracza 10 000,00 PLN (jest to jednoznaczne z limitem dofinansowania na 1 pracownika w kwocie maksymalnie  10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy jednego nie powtarzającego się numeru PESEL, niezależnie od tego, czy pracownik ten zgłaszany jest przez jedną czy więcej firm).

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
1) Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  
2) Przedsiębiorca składa do Operatora (ARR S.A. ) – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.
3) Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
4) Niezwłocznie po podpisaniu Umowy wsparcia, a jednocześnie nie później niż na 3 dni robocze przez złożeniem do Operatora Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych, Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Systemie informatycznym PSF skan Oświadczenia Uczestnika projektu wszystkich pracowników oddelegowanych na usługi rozwojowe oraz skany umów o pracę/umów cywilno-prawnych ww. osób.
5) Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
6) Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zamówienia Bonów Rozwojowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony rozwojowe.
7) Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.
8) Dostawca usług dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
9) Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.

Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami

INFOLINIA:   
  • +48 68 329 78 54
  •  +48 690 970 426,
www.lubuskiebony.pl

Biuro Projektu i adres do korespondencji:
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 327 05 04 , e-mail: konsultant@region.zgora.pl
Biuro czynne w dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 16:00Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij