12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
2021-11-30

Oświadczenie Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w związku z publikacjami dotyczącymi działalności Pana Posła Łukasza Mejzy

W drugiej połowie sierpnia 2021 roku zmieniono skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ARR S.A.) Po zapoznaniu się z sytuacją organizacyjną i finansową Spółki, nowy zarząd podjął decyzję m. in. dotyczącą weryfikacji i kontroli projektów realizowanych przez Spółkę, ze szczególnym uwzględnieniem świadczonych usług e-learningowych w ramach działania 6.5 „ Usługi Rozwojowe dla MŚP”, projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. Obecnie trwają także czynności kontrolne prowadzone przez Wydział Kontroli EFS z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Dofinansowanie w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe” można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) – internetowym rejestrze usług rozwojowych prowadzonym w formie systemu teleinformatycznego, zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wśród dostawców usług rozwojowych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych jest Future Wolves Łukasz Mejza. Firma ta świadczyła usługi rozwojowe na rzecz lubuskich przedsiębiorców. Future Wolves Łukasz Mejza w okresie od kwietnia do września 2020 roku przeprowadziła 72 usługi rozwojowe w formie e-learningu dla 37 przedsiębiorców. Firma Pana Łukasza Mejzy rozliczyła zrealizowane usługi rozwojowe na łączną wartość dofinansowania w kwocie 664.075,00 zł.

Nadmieniamy, że udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
  1. Przedsiębiorca rejestruje się w  Bazie Usług Rozwojowych (BUR) zarządzanej przez PARP www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Przedsiębiorca składa do Operatora (m.in. ARR S.A.) – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.
  3. Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
  4. Przedsiębiorca wybiera samodzielnie z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
  5. Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zamówienia Bonów Rozwojowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony rozwojowe.
  6. Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.
  7. Dostawca usług dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
  8. Po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.
 
Wszyscy przedsiębiorcy korzystający z „bonów rozwojowych” podpisali z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. standardową umowę, której wzór jest załącznikiem do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”, zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą. Taką samą umowę podpisała firma Future Wolves Łukasz Mejza.

ARR S.A. nie decyduje jakie usługi i jacy wykonawcy usług są wpisani do BUR. To Administrator BUR - PARP weryfikuje podmioty i decyduje o spełnianiu przez nie warunków niezbędnych do wpisu do Bazy. Pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie mogą wskazywać przedsiębiorcom, który z podmiotów wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych jest lepszym, a który gorszym dostawcą usług.

Jednocześnie, niezależnie od powyższego informujemy, że ARR S. A. podpisała z firmą Future Wolves Łukasz Mejza jedną umowę wsparcia (na łączną liczbę 462 umów zawartych z lubuskimi przedsiębiorcami) na kwotę dofinansowania 19.875,00 zł. Umowa ta dotyczyła wsparcia przedmiotowej firmy jako korzystającej z usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

W trosce o rzetelne przedstawienie stanu faktycznego realizacji projektu, Zarząd ARR S.A. prosi o cierpliwość i powstrzymanie się od przedwczesnego wyciągania wniosków, czy ferowania wyroków do czasu zakończenia kontroli.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby sprawdzić i wyjaśnić powstałe wątpliwości. Konkluzje wynikające z przeprowadzanych kontroli, po ich zakończeniu,  zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Lubuskiego.Zarząd ARR S.A.
30.11.2021r.Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij