12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Fundusze UE 2007-2013 / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PROMOCJA PROJEKTU

Informacje dotyczące środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

 

Wszyscy Beneficjenci wykorzystujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków informowania i promocji - w zależności od charakteru realizowanego projektu. Obowiązki beneficjenta odnośnie promocji projektu wynikają z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

UWAGA!!!

   Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny koniecznie zawierać:

 • logo Unii Europejskiej,
 • logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • co najmniej nazwę „Unia Europejska" a tam gdzie to możliwe opis w postaci „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej", 
 • nazwę funduszu współfinansującego projekt: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Europejski Fundusz Społeczny,
 • w przypadku realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego dodatkowo logo Europejskiego Funduszu Społecznego.


UWAGA: nie należy używać skrótów UE, EFRR, EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane. Na wszystkich materiałach powinny być umieszczane całe nazwy.
UWAGA: Symbole umieszczane na wszystkich materiałach powinny mieć zbliżoną wielkość.

 

Powyższe wymagania powinny być w szczególności stosowane do:

 • korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR,
 • umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej,
 • ogłoszeń na wybór wykonawcy, naboru personelu czy uczestników w ramach projektów szkoleniowych,
 • materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, materiałów multimedialnych, broszur i ulotek,
 • materiałów prasowych,
 • stron internetowych zawierających informacje o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych,
 • oznaczenia różnego rodzaju urządzeń i sprzętów np. komputerowych zakupionych w ramach projektu oraz do wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu.

Nie jest obowiązkowe stosowanie oznaczeń w kolorze, tam gdzie nie jest to techniczne możliwe. Należy jednak podkreślić fakt, że zmiana kolorów logo dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach.


DZIAŁANIA INFORMACYJNE I REKLAMOWE

Dla inwestycji infrastrukturalnych należy zamieścić:

 • tablice informacyjne/billboardy ustawione w terenie,
 • stałe tablice pamiątkowe dla obiektów infrastrukturalnych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, które powinny zastąpić tablice informacyjne/billboardy.


W przypadku działań na rzecz szkoleń i zatrudnienia należy zastosować:

 • środki mające na celu poinformowanie zainteresowanych o tym, że szkolenia finansowane są częściowo przez Unię Europejską (np. plakaty, certyfikaty, narzędzia komunikacji audiowizualnej itp.),
 • środki informujące ogół społeczeństwa o roli, jaką odgrywa Unia Europejska w zakresie finansowania działań w dziedzinie kształcenia zawodowego, zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;

W przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa należy udostępnić informacje dla przedsiębiorców o otrzymywanym wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

 

INSTRUMENTY INFORMACJI I PROMOCJI

Billboardy / tablice informacyjne

   Informują o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy strukturalnych. Powinny zostać zamontowane w momencie rozpoczynania realizacji projektu.

 1. Billboardy muszą być umieszczane w miejscach inwestycji infrastrukturalnych, których całkowity koszt wynosi ponad 3 mln euro w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu określa się na podstawie kursu euro obowiązującego w momencie złożenia wniosku.
  Billboardy powinny wyraźnie informować o zaangażowaniu funduszu Unii Europejskiej w realizację projektu. Wielkość stosowanej tablicy powinna zostać dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje.
 2. Tablicę informacyjną stosuje się w przypadku projektów infrastrukturalnych poniżej 3 mln euro dla dużych inwestycji infrastrukturalnych tj. m.in.: budowy, przebudowy, modernizacji dróg, budynków, mostów, kanalizacji, sieci wodociągowych itp.
 3. Tabliczkę informacyjną stosuje się w przypadku małych inwestycji infrastrukturalnych (ścieżki rowerowe, place zabaw itp.), remontów i modernizacji małych powierzchni. Minimalna wielkość tabliczki to 25 cm x 30 cm. Informacje zawarte na tabliczkach powinny zawierać elementy wymagane dla billboardu (w tym przypadku nie musi zostać zachowany udział % poszczególnych informacji wymagany dla billboardu). 

UWAGA: Billboard / tablica informacyjna / tabliczka informacyjna powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową w momencie zakończenia realizacji projektu tzn. rzeczowego zakończenia realizacji projektu.

Tablice pamiątkowe

Stałe tablice pamiątkowe - ich celem jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stałe tablice pamiątkowe należy umieszczać w miejscach publicznych po zakończeniu realizacji projektu. Zakłada się, iż wielkość takich tablic powinna być nie mniejsza 70 cm x 90 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w stosunku do liter na niej zamieszczonych w celu zachowania czytelności tablicy.

Tablice pamiątkowe należy umieszczać na okres co najmniej 5 lat. Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie tego terminu. W przypadku materialnych inwestycji w nieruchomości o charakterze komercyjnym (działalność komercyjna to wszelkiego rodzaju działalność nastawiona na osiąganie zysków - produkcyjna, handlowa, świadczenie usług), tablice pamiątkowe należy umieszczać na okres 1 roku od rzeczowego zakończenia projektu. Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie tego terminu.

Plakaty

Plakaty są najlepszym narzędziem informowania w przypadku projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich.
Na plakatach należy umieścić następujące elementy:

 • logo Unii Europejskiej,
 • logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • logo Europejskiego Funduszu Społecznego (w przypadku 2 Priorytetu ZPORR),
 • krótki opis wkładu Unii Europejskiej w realizację przedsięwzięcia,
 • nazwę funduszu współfinansującego projekt,
 • informację o wkładzie budżetu państwa.

Publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej 

Wszystkie publikacje oraz narzędzia komunikacji audiowizualnej na stronie tytułowej publikacji, bądź stronie wprowadzającej (początkowej) w przypadku środka audiowizualnego muszą zawierać:

 • logo Unii Europejskiej,
 • logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • opis w postaci „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską",
 • w przypadku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dodatkowo logo Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • informację o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa, jeżeli takie współfinansowanie występuje.


Inne informacje i przedsięwzięcia promocyjne

Zalecane jest organizowanie dodatkowych akcji promocyjnych związanych z ważnymi etapami realizacji projektów, np. inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem położenia kamienia węgielnego pod budowę etc. Wszystkie te wydarzenia powinny zostać podane do wiadomości możliwie najszerszemu kręgowi osób.
Instrumentami, które mogą być w tym celu wykorzystane są:

 • konferencje prasowe;
 • notki prasowe;
 • strony internetowe.


 Wszelkich informacji udziela
Punkt Informacji i Promocji ZPORR przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A
Ul. Chopina 14 65-001 Zielona Góra
Tel. 068 329 78 35, 329 78 36
www. region.zgora.pl
info.zporr@region.zgora.pl
promocja@region.zgora.pl

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij