12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Fundusze UE 2007-2013 / PHARE

Realizacja programu Phare w woj. lubuskim

W latach 2004-2006 przedsiębiorcy z województwa lubuskiego mieli możliwość uzyskania dofinansowania do usług doradczych oraz zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z przedakcesyjnego funduszu PHARE.

Przedakcesyjne programy Phare realizowane były dwutorowo - poprzez komponent krajowy oraz komponent regionalny.

W ramach komponentu krajowego (z budżetem ogólnokrajowym), zadaniem RIF była promocja programu, udzielanie informacji, organizacja naboru wniosków i przeprowadzanie oceny formalnej, po której wnioski pozytywnie zweryfikowane przekazywane były do PARP, celem dokonania oceny merytorycznej i ostatecznego zakwalifikowania wniosków do udzielenia wsparcia. Natomiast w ramach komponentu regionalnego, każde województwo miało wydzielony osobny budżet, a RIF samodzielnie organizował ocenę formalną i merytoryczną wniosków, decydując o udzieleniu wsparcia. W każdym z komponentów występowały programy wspierające projekty inwestycyjne przedsiębiorców oraz działania doradcze.

Realizacja Phare 2002 (komponentu regionalnego) rozpoczęła się przed uzyskaniem przez ARR S.A. statusu RIF, w związku z czym realizacja tej części programu została przez PARP powierzona Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (WARR S.A.),
przy założeniu współdziałania z ARR S.A. W ramach Phare 2003 Województwo Lubuskie, jako jedno z kilku województw, zostało objęte wyłącznie komponentem krajowym programu.


1. Program Phare 2002 - Regionalny Program Wsparcia MSP - w Polsce
Celem programu było stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej Polski, poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Program był realizowany przez dwa podprogramy - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (FDI) oraz Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP).

- Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (FDI);
Bezpośrednim celem programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych było zwiększenie inwestycji w regionie oraz tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP, jak również zwiększenie wskaźnika przetrwania i wzrostu w sektorze, poprzez udzielanie dotacji na projekty inwestycyjne. Minimalna kwota wsparcia wynosiła 2.000 EUR, a maksymalna 50.000 EUR. Dofinansowanie projektu wynosiło maksymalnie 50%.
W ramach programu, w roku 2004, do ARR S.A. wpłynęły 244 wnioski, z których 163 zostało zarekomendowanych do dofinansowania. Umowy wsparcia podpisało ostatecznie 159 beneficjentów na kwotę 2.349.465,91 EUR.
Ze względu na oszczędności, jakie powstały w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych (274 000,00 EUR), oraz uwzględniając niewykorzystane środki z programu PRP (236 673,82 EUR), PARP ogłosiła dodatkowy nabór wniosków do 03 lutego 2006r.
Do ARR S.A. wpłynęło łącznie 108 wniosków z czego 23 Beneficjentów podpisało Umowy o dofinansowanie na kwotę 387 482,60 EUR.

- Program Rozwoju Przedsiębiorstw - program przeznaczony na wsparcie projektów doradczych związanych z rozwojem firmy. Na 30 złożonych wniosków, 18 zostało pozytywnie zweryfikowanych przez ARR S.A., a ostatecznie dotacje uzyskało 17 Beneficjentów na kwotę 48 838,60 EUR. Przedsiębiorcy zostali skontrolowani i rozliczeni przez WARR S.A.

 

2. Program Phare 2002 - Krajowy Program MSP i Innowacyjność

ARR S.A. samodzielnie wdrażała w województwie lubuskim krajowy komponent Phare 2002, na który składały się dwa podprogramy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (FDI)
oraz Fundusz Wsparcia na Doradztwo - Wstęp do Jakości.

- Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (FDI);
W ramach FDI przedsiębiorcy mogli uzyskać dotację na rozwój firmy,w szczególności na zakup nowych maszyn i urządzeń. Na 39 złożonych przez przedsiębiorców wniosków, ARR S.A. pozytywnie oceniła pod względem zgodności formalnej 31 wniosków. Ostatecznie PARP podpisała umowy z 10 przedsiębiorcami, na łączną kwotę wsparcia 140 129,58 EUR.

- Fundusz Wsparcia na Doradztwo - Wstęp do Jakości
W ramach tego podprogramu z pośród 39 wniosków złożonych przez przedsiębiorców, 29 zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności formalnej. PARP ostatecznie podpisała z przedsiębiorcami 28 umów na łączną kwotę 80 130,32 EUR.

3. Program Phare 2003 Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw - Inwestycje MŚP w Technologie i Innowacje (Krajowy)
ARR S.A. (RIF) realizuje również program Phare 2003 - komponent krajowy, na który składają się podprogramy:
- Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe Technologie - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych;
- Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe Technologie - Wsparcie
na Doradztwo ;
- Ścieżki od Innowacji do Biznesu - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych;
- Ścieżki od Innowacji do Biznesu - Wsparcie na Doradztwo.

Do ARR S.A. w ramach progamu " Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe Technologie - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych" wpłynęło 96 wniosków, z których 90, po dokonaniu oceny formalnej, przekazano do PARP. Po dokonaniu oceny merytorycznej PARP zakwalifikowała do podpisania umów 28 wniosków na łączną kwotę wsparcia - 587 963,50 EUR.

W ramach programu Phare 2003 - Ścieżki od Innowacji do Biznesu - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych wpłynęło 7 wniosków, wszystkie zostały ocenione pozytywnie w zakresie zgodności administracyjnej i formalnego kwalifikowania się wnioskodawców i projektów do wsparcia. Po zakończeniu przez PARP oceny merytorycznej dofinansowanie zostało przyznane 2 Beneficjentom - na łączną kwotę wsparcia - 22 411,81 EUR.

W ramach programów „doradczych" Phare 2003 (komponentu krajowego) PARP ogłosiła w terminie do 9 września 2005r. nabór wniosków do programu Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe Technologie - Wsparcie na Doradztwo oraz w terminie do 12 sierpnia 2005r. nabór wniosków do programu Ścieżki od Innowacji do Biznesu - Wsparcie na Doradztwo. Na pierwszy z nich do ARR S.A. wpłynął 1 wniosek i po ocenie formalnej został przekazany do PARP. Wniosek ten nie uzyskał rekomendacji do wsparcia. Natomiast na drugi ze wskazanych programów nie wpłynął żaden wniosek.

Termin realizacji programu Phare 2003 został przez PARP przedłużony do 30 września 2006r. Do końca tego okresu do RIF wpłynęło 27 wniosków o płatność na łączną kwotę 424.206,79 PLN. Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną rekomendację RIF i zostały przesłane do PARP celem ostatecznej weryfikacji i wypłaty dofinansowania.
U wszystkich beneficjentów przeprowadzone zostały kontrole, mające na celu potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij