12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Lubuskie Bony Rozwojowe

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”.

Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który:
 • gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy,
 • jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych - wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności BUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numeru ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia,
 • w województwie lubuskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.
 
OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:
 • krośnieński,
 • nowosolski, 
 • świebodziński, 
 • wschowski, 
 • żagański, 
 • żarski, 
 • zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.

Liderem w projekcie jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a partnerami: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (partner merytoryczny) oraz TYLDA Sp. z o.o.  (partner techniczny).

Wartość projektu - 17,5 mln zł ,  Wartość dofinansowania  - 14,8 mln zł
Termin realizacji projektu:  od 01.03.2017 roku do 31.12.2019 roku

DLA KOGO? 
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

NA CO?
Lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:
 • usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
 • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
 • usługi jednorazowe (egzamin).
Usługi rozwojowe będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.
 
W trakcie naboru określonemu przedsiębiorstwu gwarantuje się priorytetowe podejście przy obsłudze, jeśli:

 • przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników w wieku 50 lat i więcej,
 • przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach ,
 • przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2. PO WER,
 • po skorzystaniu ze wsparcia usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub  potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
 • przedsiębiorstwo posiada status przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze inteligentnych specjalizacji,
 • co najmniej jeden pracownik został objęty szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • co najmniej 50% pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej  stanowią kobiety.

KWOTA DOFINANSOWANIA?

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 PLN, przy czym:
 • limit dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 29 500,00 PLN,
 • limit dla małego przedsiębiorcy wynosi 32 500,00 PLN,
 • limit dla średniego przedsiębiorcy wynosi 35 000,00 PLN.
Przedsiębiorstwo może skorzystać wielokrotnie ze wsparcia w ramach projektu. Oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka umów wsparcia.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 8 500,00 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?
 • Przedsiębiorca rejestruje się  w Bazie Usług Rozwojowych dostępnej na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl,
 • Przedsiębiorca wypełnia Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bony.region.zgora.pl,
 • Przedsiębiorca podpisuje umowę wsparcia i wpłaca do ARR S.A. wkład własny,
 • Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe,
 • ARR S.A. wydaje przedsiębiorcy bony rozwojowe,
 • Przedsiębiorca/ jego pracownicy biorą  udział w usłudze rozwojowej,
 • Przedsiębiorca/ jego pracownicy wypełniają ankietę w BUR,
 • Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do ARR S.A.,
 • ARR S.A. rozlicza usługę rozwojową.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

BUR to ogólnodostępna, bezpłatna baza, zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje oraz kwalifikacje.

W Bazie Usług Rozwojowych można:
 • publikować oferty usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonać zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczać ogłoszenia o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywać oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznać się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług,

Warunkiem niezbędnym zarówno do oferowania jak i skorzystania przedsiębiorców ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie usług rozwojowych jest wpis do BUR.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  


Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami

INFOLINIA - +48 68 329 78 54
www.lubuskiebony.pl

Główne Biuro Projektu i adres do korespondencji:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 327 05 04 , e-mail: konsultant@region.zgora.pl
Biuro czynne w dniach:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:30 - 16:00
we wtorki i czwartki w godzinach 7.30-18:00

Regionalne Biura Projektu i adresy do korespondencji:

ODDZIAŁ OPZL ŻARY - ŻAGAŃ

ul. Wrocławska 12 (I piętro, pokój nr 19), 68-200 Żary
tel. 697 712 733, email: zary@opzl.pl
Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12.00

ODDZIAŁ OPZL WSCHOWA
ul. Kopernika 7 (pokój nr 8), 67-400 Wschowa
tel. 884 782 63, email: b.holak@opzl.pl
Biuro czynne:
we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 14.00

ODDZIAŁ OPZL ŚWIEBODZIN

ul. Łąki Zamkowe 12 (budynek firmy Parys S.A., pokój nr 5), 66-200 Świebodzin
tel. 533 322 619, email: swiebodzin@opzl.pl
Biuro czynne:
w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 15.00,
we wtorki i środy w godz. 8.00 – 13.00

ODDZIAŁ OPZL NOWA SÓL

ul. Inżynierska 8 (Interior, pokój nr 28), 67-100 Nowa Sól
tel. 794300104, email: a.sasin@opzl.pl
Biuro czynne:
od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-17.00
w piątek w godz. 9:00 – 11:00

 

 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij