12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

PROJEKT „Silver SMEs”

                             

Identyfikacja i wdrażanie polityk regionalnych mających na celu wzmocnienie sektora Srebrnej Gospodarki poprzez zaangażowanie MŚP w rozwój i ducha przedsiębiorczości

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 3.08.2018 roku podpisała Umowę Partnerstwa w projekcie „Silver SMEs” realizowanego w ramach Programu INTERREG Europe.

I. Co to jest Srebrna Gospodarka?

 • „Srebrna Gospodarka”  wywodzi się od pojęcia  angielskiego „Silver economy”
 • Jest to sektor gospodarki ukierunkowany na osoby starsze
 • Srebrna Gospodarka jest nazywana również gospodarką senioralną
 • Obejmuje wszelkie działania ekonomiczne i społeczne odpowiadające na potrzeby starzejącego się społeczeństwa; jest to system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych 
 • Jest to także postrzeganie seniora jako świadomego i wymagającego konsumenta 
 • Srebrny sektor gospodarki zaspokaja potrzeby konsumpcyjne, bytowe i zdrowotne
 • Najsilniejsza część tego sektora dotyczy opieki medycznej i pielęgnacyjnej w systemach rozproszonych i stacjonarnych 
 • Turystyka jest jednym z obszarów gospodarki, których rozwój mogą bardzo skutecznie napędzać starsi konsumenci
 • SG obejmuje także rozwój usług szkoleniowych, edukacji, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz
 • Prowadzenie biznesu przez ludzi starszych


II. Prezentacja projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie polityki regionalnej na obszarach wiejskich i górzystych, wzmocnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw do opracowywania nowych innowacyjnych produktów i usług zapewniających korzyści i radość starszym osobom oraz rozwój i wzrostu konkurencyjności regionów

FINANSOWANIE:

 • Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 2020
 • Program INTERREG Europe
 • Priorytet 2:                           Konkurencyjność MŚP
 • Cel 2.1:                                Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoj regionalnego w zakresie wzrostu konkurencyjności MŚP
 • Partner wiodący:                  Provincial Government of Teruel (Hiszpania) 
 • Okres trwania:                      60 miesięcy (2018-2023)
 • Start:                                    1 czerwca 2018 r. 
 • Całkowity budżet:                 1 868 484 EUR
 • Dofinansowanie z EFRR:      1 575 278,90 EUR 
 • Wkład własny partnerów:      293 205,10 EUR


PARTNERZY PROJEKTU:

Projekt jest realizowany przez 9 partnerów z różnych regionów Europy

 1. Provinacial Government of Teruel (Prowicja Teruel – region Aragonia, Hiszpania) – partner wiodący
 2. Region Dalarna – The Regional Development Council of Dalarna County (Rada Rozwoju Regionalnego w okręgu Dalarna, zaangażowana we wdrażanie funduszy unijnych – Szwecja)
 3. Intermunicipal Community CIM Ave (związek 8 gmin region AVE Portugalia)
 4. Cork Institute of Technology (instytucja badawcza i edukacyjna, Instytut Technologiczny w Cork – Irlandia)
 5. Soca Valley Development Centre (Centrum Rozwoju Doliny Soca – Słowenia)
 6. Society for the Development of the Province of Burgos SODEBUR (Organizacja na rzecz rozwoju Prowincji Burgos – Hiszpania)
 7. Eurasanté EEIG - (Agencja Rozwoju Gospodarczego prowadzi działalność innowacyjną na rzecz przedsiębiorców w Lille Nord Pas de Calais Francja) 
 8. Regional Development Agency JSC (Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Polska)
 9. Euromontana – firma zajmująca się szeroko pojęto promocją projektów, koordynator kampanii w projektach Interreg (Francja)


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
Kluczowym rezultatem projektu będzie budowanie zaangażowania MŚP w SE, rozwijanie inicjatyw i proaktywnych polityk publicznych, mających na celu umożliwienie strategicznych inwestycji.

Inwestycje te będą miały na celu promowanie rozwoju MŚP, które skorzystałyby z tych szybko rozwijających się możliwości rynkowych w obszarach produktów i usług wspierających aktywne starzenie się, dobry stan zdrowia, integrację społeczną i niezależność.

Wśród kluczowych działań projektu zaplanowanych jest:

 • 8 regionalnych analiz SWOT i 1 kompleksowa analiza SWOT obejmująca informacje o sytuacji osób starszych w poszczególnych regionach partnerskich
 • Międzynarodowa analiza porównawcza i identyfikacja 60 dobrych praktyk obejmujących zarówno podgrupy starzejącego się społeczeństwa (zdrowe – niezależne / wymagające wsparcia / całkowicie zależne), jak i kluczowe wybrane podsektory gospodarcze gospodarki społecznej (mieszkalnictwo / zdrowie - dobre samopoczucie / robotyka i ICT)
 • Przegląd, recenzja i wybór 18 dobrych praktyk
 • 8 planów działania mających na celu ulepszenie 8 programów operacyjnych związanych ze wsparciem MŚP
 • 6 międzyregionalnych wizyt studyjnych oraz równolegle 3 międzyregionalne warsztaty i 1 seminarium (warsztaty nt. „Rynki i instrumenty polityki wobec możliwości wynikających ze wspomnianych Dobrych Praktyk”; seminarium pn. „Senioralna turystyka i dostępność”)
 • 96 spotkań regionalnych grup interesariuszy


W regionie lubuskim do grupy interesariuszy, którzy mają wspomóc opracowanie polityk regionalnych wspierających rozwój MŚP w sektorze Srebrnej Gospodarki należą m.in.:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl)
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl)
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku na terenie województwa lubuskiego
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (www.opzl.pl)
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (www.ziph.pl)
 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem usług/produktów w ramach Srebrnej Gospodarki
 • Uniwersytet Zielonogórski (www.uz.zgora.pl)
 • Parki naukowo - technologiczne z terenu województwa lubuskiego


Lista instytucji zainteresowanych współpracą w ramach projektu nie jest zamknięta więc zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych!!!

III. Kontakt
Biuro Projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Osoba do kontaktu:
Mariola Dobosz – Kierownik Projektu
tel. 68 329 78 28; 601 798 683
e-mail: m.dobosz@region.zgora.pl

Działania w ramach projektu można także śledzić w social mediach:


Wszystkie dokumenty i bieżące działania podejmowane w ramach projektu dostępne są na oficjalnej stronie: www.interregeurope.eu/silversmes

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij