12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Lubuskie Bony Rozwojowe Edycja II

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zaprasza do udziału w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.
Projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który:

 • gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy,
 • jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych - wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności BUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numeru ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia,
 • w województwie lubuskim dystrybucja środków w ramach projektu  jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Liderem w projekcie jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, natomiast Partnerem Technicznym jest  firma TYLDA Sp. z o.o.  

Wartość projektu wynosi 17,65 mln zł, natomiast wartość dofinansowania  - 15 mln zł
Termin realizacji projektu:  od 01.01.2020 roku do 30.09.2023 roku

OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:

 • krośnieński,
 • nowosolski, 
 • świebodziński, 
 • wschowski, 
 • żagański, 
 • żarski, 
 • zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.


DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim. Z usług rozwojowych nie mogą korzystać pracownicy (osoby fizyczne) - niezależnie od aktualnego miejsca zatrudnienia  - oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły udział w usługach rozwojowych dofinansowanych w ramach projektów z Działania 6.5 RPO Lubuskie 2020 w latach 2017-2019.
Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50 lat i więcej oraz pracownicy o niskich kwalifikacjach (posiadający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne z maturą włącznie).

NA CO?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym
:

 • usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
 • usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
 • usług jednorazowych (egzamin).


Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów rozwojowych.
Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych:
Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


WYSOKOŚĆ WSPARCIA


Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minim
is):

 • dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
 • dla małego przedsiębiorstwa - 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
 • dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%).


Preferowane typy przedsiębiorstw i usług to:

 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Świebodzin) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Nowa Sól, Żagań, Żary),
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.


KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
 • małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
 • średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN,

Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika to 10 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania wszystkich usług rozwojowych dla jednego pracownika nie może przekraczać 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy jednego nie powtarzającego się numeru PESEL, niezależnie od tego, czy pracownik ten zgłaszany jest przez jedną czy więcej firm.


JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?


Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:

 • Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  
 • Przedsiębiorca składa do Operatora (ARR S.A. ) Formularz Zgłoszeniowy – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0.
 • Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę wsparcia, a następnie Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
 • Niezwłocznie po podpisaniu Umowy wsparcia, a jednocześnie nie później niż na 3 dni robocze przez złożeniem do Operatora Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych, Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w systemie informatycznym PSF 2.0 skan Oświadczenia Uczestnika projektu dla wszystkich pracowników oddelegowanych na usługi rozwojowe oraz skany umów o pracę/umów cywilno-prawnych ww. pracowników. 
 • Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
 • Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF – Formularz Zamówienia Bonów Rozwojowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony rozwojowe.
 • Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, a po jej zakończeniu dokonują oceny usługi w BUR.
 • Dostawca usług dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej – w tym celu za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
 • Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.


Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl


BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

BUR to ogólnodostępna, bezpłatna baza, zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje oraz kwalifikacje.
W Bazie Usług Rozwojowych można:

 • publikować oferty usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonać zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczać ogłoszenia o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywać oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznać się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług,

Warunkiem niezbędnym, zarówno do oferowania jak i skorzystania przez przedsiębiorców ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie usług rozwojowych, jest wpis do BUR.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami

INFOLINIA:   
 • +48 68 329 78 54
 •  +48 690 970 426,
www.lubuskiebony.pl

Biuro Projektu i adres do korespondencji:
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 327 05 04 , e-mail: konsultant@region.zgora.pl
Biuro czynne w dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 16:00

 

 

 

 

 Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij