12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Lubuskie Bony Szkoleniowe Edycja II

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt: "Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim - edycja II".
Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie gorzowskim w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mieście Gorzów Wielkopolski.
Projekt jest realizowany w partnerstwie 3 podmiotów: Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej (Lider), Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnera Merytorycznego) oraz TYLDA Sp. z o.o. (Partnera Technicznego).
Nabór wniosków i obsługa rozliczeń w ramach projektu odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r. Nabór wniosków: od 2 marca 2020 r.

DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele).
Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach bonów szkoleniowych/ rozwojowych (w ramach Działania 6.5 RPO-L2020) w województwie lubuskim.
Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50+ oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. co najwyżej wykształcenie średnie).

NA CO?
Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).
Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów szkoleniowych.
Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
● dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla małego przedsiębiorstwa - 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
● przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
● przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Słubice) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Międzyrzecz),
● przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
● usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:
● mikroprzedsiębiorstwo: 20 tys zł
● małe przedsiębiorstwo: 30 tys zł
● średnie przedsiębiorstwo: 60 tys zł
Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika: 10 tys zł

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?
Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
1) Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
2) Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.
3) Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
4) Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
5) Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.
6) Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.
7) Instytucja szkoleniowa dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
8) Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.

Szczegóły na stronie projektu: https://bony.ziph.pl/

 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij