12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Projekt Josefin

  
„W związku z zakończeniem realizacji projektu (24.01.2012 roku) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nadal działa Punkt Informacyjny Projektu JOSEFIN; usługi świadczone w ramach Punktu są odpłatne dla przedsiębiorców. Punkt Informacyjny JOSEFIN, ul. Chopina 14 Zielona Góra, tel. 68 329 78 28”

 

 

Projekt współfinansowany częściowo przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013

JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation

 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013
Współpraca transnarodowa (INTERREG IV B)
Program Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR)
Priorytet 1: Wspieranie Innowacyjności (Fostering Innovation)
Czas trwania projektu: 42 miesiące (2009-2012)
Rozpoczęcie projektu: Styczeń 2009

 

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt JOSEFIN (JOint SmE Finance for INnovation, czyli Wspólne Fundusze na rzecz innowacji MŚP) - jest pilotażowym projektem realizowanym w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. JOSEFIN utworzony został przez 23 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego (Niemiec, Szwecji, Łotwy, Litwy, Polski, Estonii, Norwegii) i skierowany jest dla przedsiębiorstw pochodzących z tych regionów, chcących założyć filię przedsiębiorstwa na terenie innego państwa w celu rozwojowym danego produktu, usługi oraz ich rozpowszechnienia na rynkach międzynarodowych, czy też pragnących nawiązać współpracę z obcym przedsiębiorstwem umożliwiającym wspólnie rozwinąć nowy rodzaj produktu, usługi, technologii.

CEL PROJEKTU JOSEFIN
Głównym celem Projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnym i/lub międzynarodowym przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielenie poręczenia kredytu, udzielenie pożyczki na innowacje. Dodatkową usługą przy oferowanych instrumentach finansowych jest coaching, w zakresie którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji finansowych przy ocenie składanego wniosku, dających możliwość sfinansowania innowacyjnego przedsięwzięcia. Punkt kontaktowy coachingu w danym regionie pomoże wyszukać z dostępnej bazy coachów specjalistów i ekspertów potrzebnych do oceny przedsięwzięć wysokiego ryzyka, których wiedza będzie niezbędna dla przedsiębiorcy, których opinia przyczyni się do udzielenia niedostępnego dla przedsiębiorcy kredytu. Coaching składa się z trzech etapów, którego każdy następny stopień zależy od pozostałej kwoty de minimis.W przypadku przystąpienia do projektu istnieje szansa na współpracę w ramach dalszego rozwoju z przedsiębiorstwem z innego kraju, z którym można stworzyć innowacyjny projekt przedsięwzięcia.
 
DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT JOSEFIN?

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników, których obrót roczny nie przekracza 50 milionów EUR rocznie a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Każda firma musi zdeklarować, że nie przekracza maksymalnej kwoty pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis. Niektóre branże oraz działania określone w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 są wyłączone ze wsparcia w ramach Projektu JOSEFIN. Dotyczy to w szczególności: aktywności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowych produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działalności związanej z wywozem produktów, pierwszeństwo korzystania z towarów krajowych w stosunku do importowanych, w sektorze węglowym, nabywanie pojazdów transportu drogowego w zakresie drogowego transportu towarowego.

KRYTERIA KWALFIKOWLANOŚCI BENEFICJENTÓW I ICH SPOSÓB KLASYFIKACJI:
Ocena poziomu umiędzynarodowienia i innowacji projektu składa się z dwóch etapów: każdy innowacyjny projekt oceniany jest na poziomie internacjonalizacji i innowacji. Suma klasyfikacji dla obu etapów musi wynosić co najmniej 2 punkty, gdyż za każdy poziom należy uzyskać co najmniej 1 punkt, aby spełnione były wymagania JOSEFIN. Drugim przeznaczeniem tej klasyfikacji jest lepsze oszacowanie kosztów coachingu, który wymaga sprawdzenia zasady pomocy publicznej. Przy określaniu poziomu umiędzynarodowienia innowacyjnego przedsięwzięcia przedsiębiorstwa brane będą następujące aspekty:
-projekty o ponad lokalnym charakterze,
-teoretycznie lokalny projekt o międzynarodowym potencjale,
- projekty lokalne dla beneficjentów bez lub z minimalnym doświadczeniem międzynarodowym (z kontaktami międzynarodowymi),
- projekty lokalne beneficjentów z międzynarodowym doświadczeniem,
- projekty o potencjale międzynarodowym o specyficznym charakterze przedsięwzięcia,
- projekty międzynarodowe spełniające wszystkie wymagania.
Każdy z tych aspektów jest odpowiednio punktowany.

W celu określenia poziomu innowacyjności projektu pod uwagę bierze się:
- nowe zastosowania dla istniejących już technologii- faza badań
- nowe zastosowania dla istniejących już technologii- faza rozwoju
- zaproponowane nowe technologie-faza badań
- zaproponowane nowe technologie-faza rozwoju.

JOSEFIN daje możliwość skorzystania z poręczenia kredytu lub poręczenia pożyczki nawet w całości zobowiązania finansowego przedsiębiorcy w przypadku przedstawienia minimum 20% wkładu własnego lub zabezpieczenia.

PLIKI DO POBRANIA

KONTAKTY:
1. JOSEFIN Coaching - Punkty Informacyjne

INSTRUKCJA COACHINGU:
2. Instrukcja przeprowadzenia coachingu JOSEFIN

DOKUMENTY DLA COACHA:
3. Kryteria dla coachów (Criteria for Coaches)
4. Personel Form Questionnaire (Kwestionariusz osobowy)
5. oświadczenia (2x) ENG

DOKUMENTY DLA MŚP:

6. Kryteria dla MSP (SME criteria)
7. JOSEFIN Pilot Coaching Registration Form (Formularz rejestracyjny)
8. JOSEFIN Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
9. JOSEFIN Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ENG
10. JOSEFIN Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis
11. JOSEFIN Oświadczenie o wysokosci pomocy de minimis ENG
12. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności nieakceptowanej społecznie
13. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności nieakceptowanej społecznie ENG
14. oświadczenie o niezaleganiu
15. oswiadczenie o niezaleganiu ENG

 

Wykaz partnerów w projekcie JOSEFIN

 1. Investitionsbank Berlin (IBB) - DE
 2. Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (SenWTF) - DE
 3. Berlin Partner GmbH (BP) - DE
 4. InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) - DE
 5. ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB) - DE
 6. Technologiezentrum Fördergesellschaft mbH Vorpommern (TZFVP) - DE
 7. SA KredEx - EE
 8. Tehnopol SA (Tallinn Technology Park Foundation) - EE
 9. INVEGA (Investments and Business Guarantees) - LT
 10. Lietuvos inovacijų centras (LIC) - LT
 11. LIAA (Litewska Agencja Inwestycji i Rozwoju) - LT
 12. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) - PL
 13. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - PL
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) - PL
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) - PL
 16. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP) - PL
 17. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego (FRiPWW) - PL
 18. Oslo Teknopol IKS - NO
 19. Teknikdalen Foundation - SE
 20. Innovationsbron AB - SE
 21. Regional Cooperation Council of Dalarna - SE
 22. Administrative Board of Dalarna County - SE
 23. Województwo Lubuskie - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ARR) - PL

 

Więcej informacji na temat projektu JOSEFIN można uzyskać

w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
Ul. Chopina 14 (parter, pok. 4)
65-001 Zielona Góra
Punkt Informacji - (68) 329 78 28/27
Kancelaria Zarząd ARR S.A. - (68) 329 78 42
http://www.region.zgora.pl/
agencja@region.zgora.pl

Storna internetowa projektu http://www.josefin-org.eu
Strona internetowa programu http://www.eu.baltic.net

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij